Política de privadesa

El responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Universitat de Lleida – UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Les dades només s’utilitzaran per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d’acord amb el text del missatge.

La UdL està legitimada per tractar aquestes dades si hi doneu el consentiment, i mentre no desistiu de la vostra sol·licitud.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d’acord amb el text del missatge, i mentre no prescriguin les possibles responsabilitats que se’n derivin, si s’escau. Es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat . També podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat ( https://seu.apd.cat ) o per mitjans no electrònics.